Privacy & algemene voorwaarden

Privacy Policy van Oosterum Leder

Wij zijn Van Oosterum Leder. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.oosterumleder.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”)

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website , gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan er kan geen verkoop aan de gebruiker plaatsvinden. er is geen webshop, gebruikers kunnen per e-mail of telefonisch een bestelling plaatsen.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je geslacht
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De service provider waarmee jij internettoegang hebt

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Van Oosterum Leder. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrief

Van Oosterum Leder biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het double opt-in systeem. Dit betekent dat je jouw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Wij vragen je om deze verificatie via een e-mail die we naar het opgegeven adres versturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan Online marketing bureaus en hostingpartner.. Zij zullen de database beheren en nieuwsbrieven versturen. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: www.oosterumleder.nl/cookiestatement.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Van Oosterum Leder BV
Bliek 20
4941 SG Raamsdonksveer
KvK-nummer: 18126637
+31 (0) 162 522 580
info@oosterumleder.nl


Algemene Voorwaarden VAN OOSTERUM LEDER B.V.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadat deze algemene voorwaarden door Van Oosterum Leder op een offerte, overeenkomst of anderszins van toepassing zijn verklaard, zijn zij op iedere volgende verhouding met de klant van toepassing ondanks dat zij eventueel niet expliciet van toepassing zijn verklaard.

1.2              Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

1.3              De toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Offerte en overeenkomst

2.1.             Een door Van Oosterum Leder uitgebrachte offerte is i) vrijblijvend, ii) geldig voor een periode van één maand nadat zij is uitgebracht tenzij op de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld en iii) geldt niet voor nabestellingen. Van Oosterum Leder is alleen aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 14 dagen na de ontvangst daarvan door Van Oosterum Leder aan de klant is bevestigd.

2.2              Van Oosterum Leder is niet aan de aanvaarding van een offerte gebonden indien deze van de offerte afwijkt. Dat is ook niet het geval als de aanvaarding op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt. Van Oosterum Leder is alleen aan een afwijkende aanvaarding van een offerte gebonden als zij dat aan de klant bericht.

2.3              Een offerte kan alleen in zijn geheel, en niet op onderdelen, aanvaard worden.

2.4              Door Van Oosterum Leder verstrekte prijslijsten zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

Artikel 3 - Prijs en prijsaanpassing

3.1.             Alle door Van Oosterum Leder gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2.             Van Oosterum Leder behoudt zich het recht voor de geoffreerde en/of overeengekomen prijzen te verhogen indien nadat de offerte is uitgebracht of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen maar voordat daaraan uitvoering is gegeven, een of meer kostprijs factoren daartoe aanleiding geven.

3.3.             Indien de klant Van Oosterum Leder binnen vijf dagen na van de prijsverhoging in kennis te zijn gesteld, te kennen geeft daar niet mee in te stemmen dan heeft Van Oosterum Leder het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij daardoor tot vergoeding van enige schade gehouden is. De ontbinding heeft slechts betrekking op de zaken waarvoor de prijsstijging werd aangekondigd. Bij gebreke van een tijdige reactie wordt de klant geacht met de prijsverhoging in te stemmen.

Artikel 4 - Termijn en levering

4.1              Alle door Van Oosterum Leder opgegeven (leverings-) termijnen zijn indicatief en worden gegeven aan de hand van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Van Oosterum Leder bekend waren. Opgegeven (leverings-) termijnen zullen nimmer als een fatale termijn zijn te beschouwen.

4.2              Overschrijding van de door Van Oosterum Leder opgegeven (leverings-)termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

4.3              Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Van Oosterum Leder de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de klant aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Van Oosterum Leder gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

4.4              Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden zij voor een periode van maximaal drie weken te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico opgeslagen.

4.5              Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

5.1.             Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de klant jegens Van Oosterum Leder, behoudt Van Oosterum Leder zich de eigendom van de geleverde zaken voor tot het moment waarop de klant volledig aan haar verplichtingen uit iedere overeenkomst met Van Oosterum Leder heeft voldaan. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendoms­voorbehoud met betrekking tot een geleverde zaak die voor uitvoer bestemd is, wordt beheerst door het recht van de staat van bestemming indien op grond van dat recht het eigendomsvoorbehoud zijn werking niet verliest totdat de prijs volledig is betaald.

5.2.             Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, is het deze niet toegestaan de geleverde zaken in eigendom over te dragen, zakelijk (met goederenrechtelijke effect) of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, is deze verplicht de geleverde zaken als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Van Oosterum Leder voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor een ieder zichtbaar te blijven.

5.3.             Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, is de klant verplicht, de geleverde zaken, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar en onder de gebruikelijke condities op te slaan.

5.4.             Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan is het de klant toegestaan deze in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van de geleverde zaken jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan Van Oosterum Leder verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van Van Oosterum Leder aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemer.

5.5.             Van Oosterum Leder heeft het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen indien en voor zover de klant met de nakoming van enige verplichting jegens Van Oosterum Leder in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Van Oosterum Leder in betalingsmoeilijkheden verkeert.

5.6.             De klant verleent Van Oosterum Leder nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om zijn bedrijfsgebouwen te betreden of te laten betreden door een door Van Oosterum Leder aan te wijzen derde indien Van Oosterum Leder het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van de geleverde zaken in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

Artikel 6 - Reclame

6.1.             De klant is verplicht de geleverde zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Van Oosterum Leder slechts in behandeling genomen indien zij binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk aan Van Oosterum Leder kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van het bestelnummer. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de geleverde zaken te hebben goedgekeurd en zonder protest te hebben behouden.

6.2.             Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen drie maanden na levering aan Van Oosterum Leder te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht om te reclameren komt te vervallen.

6.3.             Alleen onbewerkte zaken worden retour genomen.

6.4.             Afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken welke inherent aan de aard van de zaak zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. Dat geldt tevens voor afwijkingen in kleur van de geleverde zaken. Niet alleen per levering maar ook tussen de geleverde zaken van een levering.

6.5.             Niettegenstaande een tijdige reclame, is de klant gehouden de zaken af te nemen en die te betalen.

6.6.             Indien op juiste gronden wordt gereclameerd, is Van Oosterum Leder alleen gehouden de desbetreffende zaak te vervangen. De klant heeft geen recht op (vervangende) schadevergoeding.

Artikel 7 - Ontbinding

Van Oosterum Leder is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Van Oosterum Leder kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Van Oosterum Leder mag worden verwacht.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1.             De aansprakelijkheid van Van Oosterum Leder voor alle directe kosten en/of schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht c.q. geleverde partij zaken.

8.2.             Van Oosterum Leder is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en/of schade die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Onder indirecte schade wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.3.             De klant vrijwaart Van Oosterum Leder tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Van Oosterum Leder en de klant.

8.4.             Eventuele aanspraken van de klant dienen binnen zeven werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Van Oosterum Leder te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Artikel 9 - Overmacht

9.1.             Onder overmacht aan de kant van Van Oosterum Leder wordt niet limitatief begrepen:

 1. i) elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Van Oosterum Leder of in de onderneming van een derde van wie Van Oosterum Leder zaken of diensten betrekt,
 2. ii) kennelijke wijzigingen vanaf het ontstaan van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden,

iii) brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Van Oosterum Leder zaken of diensten betrekt.

9.2              Van Oosterum Leder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Van Oosterum Leder haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3              Indien de periode waarin de overmachtssituatie zich voordoet meer dan twee maanden bedraagt, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opzeggende partij een verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.

9.4              Indien Van Oosterum Leder op het moment waarop de overmachtssituatie zich voordoet zijn verplichtingen al deels is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, is de klant gehouden voor het nagekomen deel en het deel dat nog nagekomen zal worden een vergoeding aan Van Oosterum Leder verschuldigd.

Artikel 10 - Betaling

10.1           Voor alle leveringen geldt een betalingstermijn van 44 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van Van Oosterum Leder of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening. Bij betaling op uiterlijk de dertigste dag na factuurdatum is de klant gerechtigd 2% van het factuurbedrag in te houden.

10.2.          Indien de klant niet binnen de in artikel 10.1 aangeduide termijn heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

10.3.          Indien de klant niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Van Oosterum Leder zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de klant een rente van 1,0% per maand over het bruto factuurbedrag, vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke Van Oosterum Leder toekomen. Betalingen worden eerst afgeboekt op kosten, vervolgens op verschenen rente en daarna op de oudste facturen.

10.4.          Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, welke voor Van Oosterum Leder voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de klant van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de klant. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de advocaat, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom. De klant is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

10.5.          In de volgende gevallen is de vordering van Van Oosterum Leder op de klant onmiddellijk opeisbaar en heeft Van Oosterum Leder het recht zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel deze te ontbinden.

 1. i) de klant met de betaling van enige factuur van Van Oosterum Leder in gebreke is,
 2. ii) een verzoek tot het instaat van faillissement verklaren van de klant is ingediend,

iii)        een verzoek is gedaan tot het verlenen van surséance van betaling aan de klant,

 1. iv) de klant zijn crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
 2. v) de klanten zijn onderneming stillegt of liquideert.

10.6.          Van Oosterum Leder behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.

10.7.          De klant is gehouden op eerste vordering van Van Oosterum Leder zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de klant uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan Van Oosterum Leder schuldig mocht zijn.

10.8.          Van Oosterum Leder is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de klant op Van Oosterum Leder te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de klant van Van Oosterum Leder.

10.9.          Van Oosterum Leder is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de klant al zijn verplichtingen jegens Van Oosterum Leder, hoe dan ook ontstaan, is nagekomen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1.          Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten (inclusief de totstandkoming daarvan) en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

11.2.          De rechtbank Zeeland – West-Brabant is bij uitsluiting van andere gerechten bevoegd alle geschillen te beslechten die verband houden met een overeenkomst tussen Van Oosterum Leder en de klant of de totstandkoming daarvan. Van Oosterum Leder blijft bevoegd een geschil aan iedere bevoegde rechter voor te leggen.